رهبر محبوب خلق از سفر آید

بوی گل و سوسن و یاسمن آید/ عطر بهاران کنون از وطن آید/ جان ز تن رفتگان سوی تن آید/ رهبر محبوب خلق از سفر آید
رهبر محبوب خلق از سفر آید
برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی روی آن کلیک کنید

بی نشان